Globe Cinema 4
Globe, AZ

Globe Cinema 4
161 N Broad St
Globe, AZ 85501
928-425-5581

SHOWTIMESPRINT

WONDER

Sat, Nov 18
12:45 3:45 6:30 9:15
Sun, Nov 19
12:45 3:45 6:30
Mon, Nov 20
12:45 3:45 6:30
Tue, Nov 21
12:45 3:45 6:30

JUSTICE LEAGUE

Sat, Nov 18
12:30 3:30 6:30 9:30
Sun, Nov 19
12:30 3:30 6:30
Mon, Nov 20
12:30 3:30 6:30
Tue, Nov 21
12:30 3:30 6:30

DADDY'S HOME 2

Sat, Nov 18
12:45 3:45 6:30 9:30
Sun, Nov 19
12:45 3:45 6:30
Mon, Nov 20
12:45 3:45 6:30
Tue, Nov 21
12:45 3:45 6:30

THOR: RAGNAROK

Sat, Nov 18
12:30 3:30 6:30 9:00
Sun, Nov 19
12:30 3:30 6:30
Mon, Nov 20
12:30 3:30 6:30
Tue, Nov 21
12:30 3:30 6:30